Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz
20 Nisan 2022

Kurumsal Amaç ve Hedefler:

Amaç 1.İyi yönetim  kurumsallaşma, yeterli ve etkin alt yapı- kapasite

Hedef 1.1.İyi yönetim uygulamalarıyla idari yapıyı güçlendirmek, kurumsallaşmayı sağlamak

Hedef 1.2.Hastanenin fiziksel, teknolojik, donanımsal,  hizmet altyapısını, kapasitesini iyileştirmek, arttırmak

 

Amaç 2.İnsan odaklı-güvenli, kaliteli nitelikli, erişilebilir, sağlık hizmeti sunmak

Hedef 2.1Hasta güvenliği ve memnuniyet seviyesiniyükseltmek

Hedef 2.2.Çalışan güvenliği ve memnuniyet seviyesini yükseltmek

Hedef 2.3.Sağlık hizmetinin kalite-niteliği ve verimliliğini artırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak

 

Amaç 3.Mali sürdürülebilirliği sağlamak

Hedef 3.1.Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak

 

Amaç 4.Hastane Alt yapı ve Donanım Eksikliklerini Gidermek ve sürekliliğini sağlamak

Hedef4.1.Hastane alt yapı eksikliklerini minimize edilerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak