Ekim 2019 K.İ.K Kararları
19 Mart 2021

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 22 nci
maddesi ile Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları İle Kamu Görevlileri
Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma
Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, Bakanlığımız temsilcileri ile yetkili
sendika olan Sağlık–Sen sendikası temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu Toplantısında
alınan Ekim 2019 dönemi Kurum İdari Kurulu Kararları ektedir.

kik kararları.pdf